Toontrack Superior Drummer 3软件和扩展库安装教程插图

 

Toontrack Superior Drummer 3软件安装教程

我们首先下载Toontrack Superior Drummer 3软件,下载解压后看下图

Toontrack Superior Drummer 3软件和扩展库安装教程插图(1)

 

点击软件后,弹出安装窗口:

Toontrack Superior Drummer 3软件和扩展库安装教程插图(2)

 

然后弹出要安装插件的一些格式

 

Toontrack Superior Drummer 3软件和扩展库安装教程插图(3)

 

Common Data

AAX plug-in  这个是AXX格式的插件

VST3 plug-in 这个是vst3格式的插件

standalone app

选择好插件格式后,点击next继续安装

选择插件安装目录

 

Toontrack Superior Drummer 3软件和扩展库安装教程插图(4)

 

发表回复

后才能评论